فیلم تبلیغاتی لاوان الکتریک

از 5 مرداد الی 20 مرداد ماه در شبکه تلویزیون و رادیو تبلیغات شرکت لاوان پخش خواهد شد.


جدول پخش شبکه تلویزیون

ردیف شبکه تاریخ پخش ساعت
1 شبکه دوم 1398/05/05 18:00
2 شبکه پنجم 1398/05/06 17:00
3 شبکه سوم 1398/05/07 16:35
4 شبکه پنجم 1398/05/08 17:20
5 شبکه چهارم 1398/05/10 20:00
6 شبکه دوم 1398/05/12 18:00
7 شبکه دوم 1398/05/13 18:00

جدول پخش رادیو

ردیف شبکه تاریخ پخش ساعت
1 رادیو صبا 1398/05/05 08:00
2 پیام 1398/05/06 09:00
3 رادیو جوان 1398/05/07 08:00
4 رادیو آوا 1398/05/08 09:00
5 رادیو سلامت 1398/05/09 09:00
6 رادیو صبا 1398/05/12 08:00
7 پیام 1398/05/13 08:00
8 رادیو جوان 1398/05/14 09:00
9 رادیو جوان 1398/05/15 08:00
10 رادیو صبا 1398/05/16 08:00
11 رادیو صبا 1398/05/19 08:00
12 پیام 1398/05/19 08:30
13 رادیو صبا 1398/05/20 08:00